CORRIDOR ︎︎︎ 26.11.2022 - 08.01.2023
Janne Schimmel, Phantasmic Gateways and Their Housings (2021) /  Phantasmic Crystal Interface (2020)


Aluminum, bronze, tin, ceramics, computer hardware, crystals, gemstones + video game ‘Demon Screamer’.

Aluminum, computer hardware, LCD screen, soapstone, crystals, gemstones.

Courtesy the artist

1993, NL
Lives and works in Antwerp (BE)NL         Met de serie Phantasmic Gateways and Their Housings beschouwt Janne Schimmel de computer als de interface naar een alternatieve werkelijkheid zoals die wordt ervaren in populaire RPG's (role playing games) zoals World of Warcraft of The Elder Scrolls series. Het ontwerp van deze spellen is meeslepend en gedetailleerd, de grotachtige landschappen zijn bezaaid met esoterische rituele voorwerpen zoals krachtkristallen, juwelen, edelstenen en oude heiligdommen. De spelconsoles en computers die je toegang geven tot deze werelden, blijven echter minimalistische zwarte en zilveren dozen van metaal en plastic. Gefascineerd door de sierlijke werkelijkheid van deze videospellen gebruikt Schimmel computerhardware om sculpturen te maken waarmee je verbinding kunt maken met je digitale zelf. Het videospel 'Demon Screamer' dat te zien is op de tweede sculptuur uit deze serie richt zich op het leven van een generiek monsterkarakter nadat de speler is uitgelogd uit de computer.

De installatie 'Phantasmic Crystal Interface' is een holistische benadering om vorm te geven aan de objecten en hardware die ons in staat stellen verbinding te maken met ons digitale zelf. Achter een computer zitten en ons bezighouden met ons digitale zelf kan worden gezien als het binnengaan in een bepaald soort trance. Door onze geest te verbinden met deze machine, vooral bij het spelen van videospellen, versmelten we met een avatar die op een ander spiritueel niveau leeft. Door de geschiedenis heen hebben verschillende culturen altijd manieren gevonden om zich door middel van trance met avatars te verbinden en hebben zij vele attributen en rituelen ontworpen om de geest op deze spirituele reizen voor te bereiden. De computer is een essentieel stuk technologie voor de verbinding met iemands digitale zelf, maar ziet er toch altijd uit als een afgesloten metalen doos die in een hoekje is weggestopt. Schimmel vindt dat de computer een prominentere rol verdient in het meubilair van onze huishoudens, omdat hij evenveel, zo niet meer, nut heeft als andere meubelarchetypen zoals de stoel of de bank. Maar meer nog is hij de symbolische weergave van de toegangspoort tot de digitale wereld. De manier waarop technologie vaak wordt ontworpen en afgebeeld is gebaseerd op het geloof dat er een scheiding is tussen kennis en ervaring. Dit is te zien in de manier waarop computerhardware specifiek gericht op het spelen van videospellen wordt ontworpen. Deze blijft steken in het fetisjeren van de veronderstelde representatieve kwaliteiten van technologie: snelheid en kracht. Daarom lijkt het alsof technologie nooit geassocieerd kan worden met frivole versiering. De werelden in videospellen zelf zitten echter vol spirituele en decoratieve elementen zoals krachtkristallen, levensmana, magie, juwelen en edelstenen, oude schrijnen enzovoort. De symboliek en artefacten die binnen deze digitale werelden bestaan, vormden de inspirerende factor om een computer te creëren die, los van het eenzijdige mandaat van de technologie, kan fungeren als een spirituele interface naar ons digitale zelf. Het is een altaar dat fungeert als een poort tussen de twee werelden.

Janne Schimmel (NL, 1993) is een Nederlandse kunstenaar, gevestigd in Antwerpen, België. Zijn praktijk houdt zich bezig met de innerlijke werking van zowel hardware als software, die hij fysiek en digitaal deconstrueert, waarbij hij de kaders blootlegt die bepalen hoe wij als samenleving over technologie denken. Schimmel is geïnteresseerd in hoe de snelle innovaties op het gebied van AI, immersive gaming en de decentralisatie van computer software en hardware kunnen worden begrepen en toegepast op een duurzame en humane manier, waarbij hij deze ontwikkelingen verbindt met de historische copingmechanismen en rituelen die omgingen met verandering en transformatie.


EN         With the Phantasmic Gateways and their Housings series Janne Schimmel considers the computer as the interface to an alternative reality as experienced in popular RPG’s (role playing games) such as World of Warcraft or The Elder Scrolls series. The design of these games is immersive and detailed, the grotto-like landscapes are littered with esoteric ritualistic objects such as power crystals, jewels, gems, and ancient shrines. However the game consoles and computers that allow you access to these worlds, remain minimalist black and silver boxes made out of metal and plastics. Being fascinated by the ornate reality of these video games Schimmel uses computer hardware to create sculptures that allow you to connect to your digital self. The video game ‘Demon Screamer’ that is on display on the second sculpture made in this series focusses on the life of a generic monster character after its player has logged out of the computer.

The ‘Phantasmic Crystal Interface’ installation is a holistic approach to giving shape to the objects and hardware that allow us to connect with our digital selves. Sitting behind a computer and engaging with our digital selves can be seen as entering a certain type of trance. By connecting our minds with this machine, especially when playing video games, we merge with an avatar that lives on a different spiritual plane. Throughout history different cultures have always found ways to connect to avatars by way of trance and have designed many attributes and rituals to be able to set the mind right for these spiritual journeys. The computer is an essential piece of technology for the connection to one’s digital self, yet always looks like a closed-off metal box that is tucked away in some corner. Schimmel thinks that the computer deserves a more prominent role in the furniture of our households as it serves just as much, if not more purpose, as other furniture archetypes such as the chair or the couch. But even more than that it is the symbolic representation of the gateway to the digital plane. The way that technology is often designed and portrayed is based around the believe that there is a separation between knowledge and experience. It can be seen in the way gaming computer hardware is designed. It is very much stuck in fetishizing the so believed representative qualities of technology: speed and power. Therefore, it seems that technology can never be associated with frivolous decoration. The worlds in video games themselves however are full of spiritual and decorative elements such as power crystals, life mana, magic, jewels and gems, ancient shrines and so on. The symbolism and artefacts that exist inside these digital worlds were the inspiring factor to create a computer, breaking free from the one-sided mandate of technology, that can act as a spiritual interface to our digital selves. It is a shrine that acts as a gateway between the two worlds.

Janne Schimmel (NL, 1993) is a Dutch artist based in Antwerp, Belgium. His practice concerns itself with the inner workings of both hardware and software, which he deconstructs physically and digitally, exposing the frameworks that determine how we think about technology as a society. Schimmel is interested in how the rapid innovations in the fields of AI, immersive gaming and the decentralization of computer software and hardware can be understood and applied in a sustainable and humane way, connecting these developments to the historical coping mechanisms and rituals that dealt with change and transformation.

Phantasmic Gateways and their Housings (game):
'Demon Screamer' 3D model by: '3DCULT'
Livingroom Vol. 1 3D model by: 'Unimodels'
Animation sequence by: Adobe Mixamo

Phantasmic Crystal Interface (game):
3D models by: Adobe Mixamo
Animation sequence by: Adobe Mixamo